• Kinderen met zorgvraag

Zorg is een erg brede term. In de meeste gevallen is voor een kind een beperkte tijd zorg nodig en gaat de ziekte met of zonder interventies weer over. Daarnaast kan zorg op veel locaties plaatsvinden. Binnen de zorg in de thuissituatie onderscheiden we de volgende vormen van zorg: verzorging en verpleging. Hiernaast bestaat ook begeleiding.

Praat met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

of vind een groep

Hoe wordt de zorg voor kinderen in Nederland georganiseerd en betaald?

Drie wetten zijn bij de financiering en organisatie van zorg van specifiek belang:

1.         De Jeugdwet (Jw): op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk om zorg en ondersteuning aan kinderen te bieden. Zij organiseren en bekostigen onder meer de begeleiding en de verzorging die gericht is op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

2.         De Zorgverzekeringswet (Zvw): op grond van de Zorgverzekeringswet zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van verpleging en verzorging voor kinderen, voor zover deze verband houden met de behoefte aan geneeskundige zorg. Het basispakket van de Zvw bevat verder onder meer ook de ziekenhuiszorg (medisch-specialistische zorg) en de huisartsenzorg.

3.         De Wet langdurige zorg (Wlz): op grond van de Wet langdurige zorg zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van zorg aan kinderen die vanwege een verstandelijke handicap een behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Bron:

https://www.regelhulp.nl/binaries/regelhulp/documenten/publicaties/2020/01/10/factsheets-kinderen-met-intensieve-zorgvraag/p1-01._intensieve_zorgvraag_algemeen_2019.pdf

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019)

Organisaties & websites

 • Familievertrouwenspersoon

  De familievertrouwenspersoon geeft informatie, advies en ondersteuning krijgen aan familie en naasten. Hij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt zoeken naar oplossingen als er een klacht is.
  Door het hele land verspreid plus een landelijke advies- en hulplijn.

  lees meer lsfvp.nl
 • Regelhulp

  Regelhulp wijst de weg naar zorg en ondersteuning, ontwikkeld door de ministeries van WVS en SZW in samenwerking met gemeenten, CIZ, UWV, SVB, CAK.

  lees meer www.regelhulp.nl

Ouders voor Ouders

Maastricht, Nederland

Ouders voor ouders

Margraten, Nederland

vind een groep