• Lymevereniging – Facebook Community

De Lymevereniging zet zich in voor Voorlichting, Belangenbehartiging en Lotgenotencontacten ten behoeve van haar leden. Individuele vragen van leden worden zo goed mogelijk beantwoord of doorverwezen naar hiervoor aangewezen instanties. Waar nodig en mogelijk zal de Lymevereniging mensen daarbij actief ondersteunen.

Onderwerpen