Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Autisme spectrum stoornis

PDD-NOS / Asperger

Met autisme bedoelen we: Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Voorheen werd er onderscheid gemaakt in de diagnoses klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.

Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.
Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme.


Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme.
De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, waarmee aangegeven wordt dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit.


Klassiek Autisme

Deze stoornis wordt ook wel autistische stoornis, kernautisme of Kannersyndroom genoemd.
Leo Kanner was een Oostenrijkse kinderpsychiater die in Amerika werkte en als een van de eersten in 1943 autisme beschreef als een apart syndroom. Bij mensen met klassiek autisme is sprake van:
1. kwalitatieve beperkingen in sociale interactie,
2. kwalitatieve beperkingen in verbale en non-verbale communicatie,
3. beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten waarbij
sprake is van een stoornis in de verbeelding.
Vóór het derde levensjaar moet er sprake zijn van een achterstand of van een abnormaal functioneren op deze drie criteria. Bij ongeveer 80% van de diagnoses klassiek autisme is naast het autisme sprake van een lage intelligentie of verstandelijke beperking.


Asperger

Kenmerkend voor deze diagnose is dat je goed kunt praten en leren, maar wel moeite hebt om taal te begrijpen en te snappen wat andere mensen denken en voelen. Mensen met Asperger hebben vaak de neiging om veel te praten, en hebben vaak meer fantasie en een grotere behoefte aan vriendschappen en relaties dan mensen met klassiek autisme.
De gedragskenmerken van deze stoornis werden in 1944 voor het eerst beschreven door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, vandaar de naam. Het heeft lang geduurd voordat de ideeën van Asperger – oorspronkelijk gepubliceerd in het Duits – tot de Engelse vakliteratuur waren doorgedrongen. De stoornis van Asperger is in Nederland pas sinds de jaren tachtig bekend. Lorna Wing heeft deze term toen voor het eerst weer gebruikt.
Mensen met de stoornis van Asperger hebben net als mensen met klassiek autisme problemen met sociale interactie en een opvallend beperkt repertoir van interesses en activiteiten. Het verschil is de spraakontwikkeling. Mensen met de stoornis van Asperger hebben een normale spraakontwikkeling. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen communicatieproblemen hebben. Vooral met de meer subtiele sociale aspecten van communicatie hebben ze problemen. Mensen met de stoornis van Asperger hebben een normale of hoognormale intelligentie.


PDD-NOS

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, een Engelse naam voor stoornissen die worden gerekend tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasieve ontwikkelingsstoornis is de overkoepelende naam voor stoornissen waartoe ook het autisme behoort, de autismespectrumstoornissen (ASS).
Deze diagnose krijg je als je niet alle kenmerken van autisme hebt, maar wel een aantal.
PDD-NOS is in feite een restcategorie en wordt daarom wel de verlegenheidsdiagnose genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat er nog geen duidelijke uitspraak gedaan kan worden of de persoon beantwoordt aan de criteria van een van de andere pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Dat kan komen omdat men niet over voldoende informatie beschikt of omdat er geen informatie over de kinderjaren meer beschikbaar is.


Pervasief

Pervasief betekent (in het Latijn) ‘doordringen’. Het wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen ten gevolge van de manier van doordringen van prikkels in verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. Dat kan bij kinderen met PDD-NOS te maken hebben met de taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, en vaak het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te besturen.

Sociaal begrip en intuïtie

Bij kinderen met PDD-NOS ontwikkelen het sociale begrip en de sociale intuïtie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij zich graag vast aan bekende regels en patronen. In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. Opvallend is dat zij vaak uitspraken zeer letterlijk opvatten, niet in staat zijn de soms figuurlijke zin ervan op te pakken, en ook vaak letterlijk uitvoeren wat zij te horen krijgen.
De problemen uiten zich bij een kind met PDD-NOS verschillend per leeftijd.
Problemen worden vaak groter naarmate het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Meer informatie: klik hier
Back To Top
X